ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹਰ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦੈ : ਆਚਾਰੀਆ ਚੇਤਨਾ ਨੰਦ ਭੂਰੀਵਾਲੇ
ਸਾਡੀ ਸੰਮ੍ਪ੍ਰਦਾਇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਚੇਤਨਾ ਨੰਦ ਭੂਰੀ ਵਾਲ